Opplæringstilbud ved Ahus

Lørenskog videregående skole avdeling Ahus: UK-skolen og Sykehusskolen

Lørenskog videregående har en egen skoleavdeling på Ahus. Akershus fylkeskommune har opplæringsansvar for alle pasienter i grunnskolealder eller med skoleplass i videregående skole i den tiden de er innlagt på Akershus Universitetssykehus, jf. Opplæringsloven § 13.3a. Avdeling Ahus er lokalisert to steder på sykehuset:

Sykehusskolen 

Sykehusskolen ligger på Barne- og ungdomsklinikken og gir opplæring til pasienter i grunnskole (1. – 10. trinn) og videregående alder.

UK-skolen 

UK-skolen ligger i direkte tilknytning til Ungdomspsykiatrisk Klinikk og gir opplæring til pasienter i grunnskole (8. – 10. trinn) og videregående alder.

Skoletilbudet på avdeling Ahus:

  • Elevene får et skoletilbud tilpasset behandlingsopplegget på Ahus.
  • Tett samarbeid mellom klinikk og skole til elevenes/pasientenes beste.
  • Elevene får mulighet til å følge fagene til klassen sin i den tiden de er pasient på Ahus.
  • Elevene kan gjennomføre prøver, tentamen og eksamen i samarbeid med nærskolen.
  • Lærerne på avdeling Ahus samarbeider tett med elev, foresatte, behandler og nærskole for best mulig tilbakeføring til nærskolen etter utskrivning.