Lørenskog hus

Innen 2023 skal vi ha 90 % fullført og bestått, positiv karakterutvikling og et trygt og godt læringsmiljø for alle elever. For å få til det har vi valgt oss ut noen hovedområder vi ønsker å ha fokus på de neste årene.

Gjennom IKO-arbeidet skal vi være så tett på elevene at vi lykkes med alle våre elever. IKO står for identfisering, kartlegging og oppfølging. Det vil si at vi skal være så tett på at vi tidlig identifiserer og kartlegger utfordringer, slik at vi kan finne de opprettholdende faktorene og kan sette inn presise tiltak.

VFL står for vurdering for læring, og er ikke først og fremst en begrunnelse for karakteren de får. Viktige prinsipper er at elevene:

  1. forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
  2. får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller
  3. får råd om hvordan de kan forbedre seg.
  4. er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Gjennom opplæring i læringsstrategier skal elevene få opplæring i metoder og verktøy som gjør dem redskaper til å løse komplekse problemer og løfte seg faglig. 

Relevans, undervisningen skal være så spennende og interessant at de heller vil være på skolen enn å være hjemme.

Undervisningen skal ha en tydelig klasseledelse som fremmer læring.

Vi skal ha et læringsmiljø der alle trives og elevene utvikler sunne verdier og holdninger. 

Relasjoner mellom lærer og elever er avgjørende for å skape god læring. 

Vi har et felles verdigrunnlag som verdsetter mangfoldet. Ansatte og elever føler seg velkommen og hjemme. Det er vår skole, våre elever og vårt felles ansvar. Vi skal gjøre det vi kan for å lykkes med alle våre elever. Resultater kommer av hardt arbeid.

Gjennom profesjonelle læringsfellesskap utvikler vi pedaogisk praksis i lag. Vi gjør hverandre gode. 

Vi skal følge læreplanene og de lover og regler som gjelder for å nå våre mål.