Lørenskogmodellen

I henhold til vår pedagogiske profil har skolen utarbeidet en lokal fagovergripende læreplan som beskriver hva som vektlegges i utviklingen av elevenes evne til å tenke kritisk. Vi kaller den "Lørenskogmodellen".

Målformuleringer "Å tenke kritisk"

Kritisk lesing

Elevene ved Lørenskog videregående skole skal kunne

 • bruke ulike søkestrategier for å finne varierte kilder
 • sammenligne informasjon fra ulike kilder
 • stille spørsmål til fagstoffet og til informasjon de finner i ulike kilder
 • vurdere om en kilde er en god eller dårlig kilde
 • vurdere kvaliteten i en argumentasjonsrekke og skille mellom hva som er holdbare, relevante argumenter og uholdbare, irrelevante argumenter
 • vurdere sin egen bruk av kilder kritisk

Kritisk skriving

Elevene ved Lørenskog videregående skole skal kunne

 • vite hva som er plagiat
 • bruke Zotero til å lage en kildeliste
 • henvise til kilder i teksten
 • bruke direkte og indirekte sitat
 • kommentere og vurdere sitater
 • bygge opp en argumentasjonsrekke med ulike typer holdbare og relevante argumenter
 • bruke ulike typer logiske markører som viser kontraster, oppregning og resultater
 • sammenligne og/eller sette to eller flere argumenter opp mot hverandre
 • konkludere med eget hovedsyn på bakgrunn av de ulike argumentene som er nevnt i teksten
 • lage en faglig relevant problemstilling som er spisset og åpner for drøfting og refleksjon