Vanlige spørsmål om lærebøker og kalkulatorer

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om lærebøker og kalkulatorer

Svarene bygger på skolens rutiner og praksis i henhold til Akershus fylkeskommunes reglement for lærebøker. Med lærebøker menes bøker og kalkulatorer i boklisten for det enkelte fag der eleven har elevstatus. Lærebøker og kalkulator lånt på dagslån eller til elevers privatisteksamen har andre utlånsfrister, men følger reglementets satser for erstatning ved tap.

Klassesett av bøker som ikke står på disse listene samt bøker fra bibliotekets åpne samling er omfattet av bibliotekets ordinære utlånsbetingelser.

Ved utlån

Spørsmål: Hvem kan låne lærebøker fra skolebiblioteket?
Svar: Alle med elevstatus ved Lørenskog videregående skole kan låne læremidler på skolebiblioteket. Vi låner ikke ut til privatister uten elevstatus.

Spørsmål: Når kan jeg låne lærebøker?
Svar: I begynnelsen av skoleåret følger vi en oppsatt plan der vi låner ut klassevis. I resten av skoleåret låner vi ut bøker fortløpende ved behov.

Spørsmål: Hva må jeg ha med meg når jeg skal låne lærebøker?
Svar: Alle elever får utdelt en fagliste med en strekkode på. Hvis alle har med dette arket ved utlån går utlånet raskere. Du kan eventuelt ha med deg legitimasjon eller fjorårets skolekort (hvis du var elev ved skolen forrige skoleår).

Spørsmål: Hvordan foregår det klassevise utlånet?
Svar: Vi pleier å gjøre det slik:

  • Fylkeskommunens reglement for utlån av lærebøker finnes på skolens nettsider. Dette bør du og dine foresatte lese før du låner lærebøker
  • Kontaktlærer deler ut et ark som inneholder din personlige strekkode og en liste over fagene dine
  • Boklister for alle fag finnes på skolens nettsider og på biblioteket. Bruk disse for å finne bøkene du trenger
  • Skriv navn, klasse og skoleår på innsiden av permen i alle bøkene du låner. Kalkulatoren bør også merkes
  • Lån bøker og kalkulator i skranken
  • Husk å ha med noe å frakte bøkene i den dagen du skal låne bøker

Spørsmål: Er det så farlig om vi ikke skriver navn i bøkene og merker kalkulatoren?
Svar: Hver bok og kalkulator har en unik strekkode, og du (eller dine foresatte) er økonomisk ansvarlig for akkurat det eksemplaret du har lånt. Blir det forbyttet med en annen elevs eksemplar er du fortsatt ansvarlig for det eksemplaret som er registrert på deg. De aller fleste bøker som forsvinner kommer av forbyttinger og lån elever imellom.

Fra utlånsreglementet: "Ved skolestart vil utlånsansvarlig ved skolen sørge for at elevene får utlevert bøkene de trenger. Hvert eksemplar har en unik strekkode, og eleven må levere tilbake det samme eksemplaret ved skoleårets slutt. Eleven skal skrive navn, klasse og skoleår på innsiden av bokpermen (eventuelt på merkelappen utenpå de bøkene som har det). Dette for å forhindre at bøker forbyttes."

I løpet av skoleåret

Spørsmål: Hvor gjør jeg av bøkene jeg har lånt?
Svar: Skolen leier ut bokskap til en rimelig penge. Kontakt resepsjonen ved spørsmål. Husk hengelås.

Spørsmål: Jeg har glemt boken hjemme og trenger å låne en ny til timen bare i dag. Er det mulig?
Svar: Vi har ett eksemplar av hver lærebok på dagslån for elever som glemt bok hjemme. Boken skal leveres samme dag. Er det ingen dagslåneksemplar tilgjengelig i ønsket fag, finnes ingen andre muligheter for lån. Dette gjelder også på prøver og eksamen.

Spørsmål: En av bøkene jeg lånte er skadet eller skrevet i, og den var sånn da jeg fikk den. Hva gjør jeg nå?
Svar: Kom innom biblioteket senest en uke fra du lånte den og vis frem boken. Vi stempler den med et eget stempel og noterer hva som er skadet.

Fra utlånsreglementet: "Eleven skal påse at bøkene er i tilfredsstillende stand. Dersom eleven oppdager skader på bøkene utover normal slitasje, skal dette meldes til utlånsansvarlig innen en uke etter utlån. Boka vil da få en påtegning slik at eleven slipper erstatningskrav ved innlevering."

Spørsmål: Jeg skal bytte fag. Kan jeg låne bøker til det nye faget med en gang?
Svar: Hvis du bytter fag må du levere bøkene i faget du bytter fra før du får låne bøker i det nye faget. Det kan være knapphet på lærebøker i enkelte fag, vi kjøper ikke flere bøker enn vi må. Dessuten har vi erfaring med at lærebøker som ikke er i bruk har lett for å forsvinne, og det går kun utover eleven.

Fra utlånsreglementet: "Dersom eleven bytter fag eller avbryter opplæringen i løpet av skoleåret, skal bøkene leveres til utlånsansvarlig umiddelbart."

Spørsmål: Kalkulatoren min er tom for strøm. Har biblioteket batterier?
Svar: Du må holde deg med batterier selv. Det selges riktig type batteri i resepsjonen.

Spørsmål: Jeg slutter på skolen i løpet av skoleåret. Må jeg levere alt med en gang, eller kan jeg vente til siste skoledag?
Svar: Hvis du slutter på skolen og ikke lenger har elevstatus må du levere alle bøker umiddelbart. Er ikke bøkene levert senest 14 dager etter avbrutt opplæring vil det føre til erstatningskrav.

Fra utlånsreglementet: "Dersom eleven bytter fag eller avbryter opplæringen i løpet av skoleåret, skal bøkene leveres til utlånsansvarlig umiddelbart."

Spørsmål: Jeg har mistet en eller flere bøker. Hva gjør jeg nå?
Svar: Dette ordner seg! Kom til biblioteket og vær ærlig. Fortell oss at du ikke finner boken din og fyll ut et skjema for mistet bok. Hvis vi har ledige eksemplarer får du ny bok umiddelbart. Hvis vi er tomme for denne tittelen må vi kjøpe inn nytt. De aller fleste bøker som blir borte i løpet av skoleåret dukker opp igjen ved innlevering. men hvis boken har forsvunnet helt må du regne med å måtte erstatte det tapte eksemplaret.

Fra utlånsreglementet: "Dersom en bok blir ødelagt eller går tapt i løpet av skoleåret, skal eleven få låne en ny bok av utlånsansvarlig. Eleven har også erstatningsansvar for den nye boka."

Spørsmål: Det har vært innbrudd i skapet mitt mens det var låst. Må jeg erstatte bøkene som er borte?
Svar: Innbrudd i låste skap er et lovbrudd og må meldes til Politiet. Du kan anmelde enten på Politiets nettsider (velg "Tyveri fra privatperson på offentlig sted") eller ved å møte opp personlig på nærmeste politikammer. Hvis du er under 18 år, bør du anmelde ved å møte hos politiet der du bor sammen med en foresatt. Alternativt kan nærmeste foresatt registrere anmeldelsen i sitt navn. Du mottar bekreftelse med anmeldelsesnummer fra politiet innen 14 dager (i perioden juli – august kan det ta litt lenger tid på grunn av ferieavvikling). Denne bekreftelsen må du vise til bibliotekaren for å unngå erstatningskrav.

Ved innlevering

Spørsmål: Hvordan foregår innleveringen i juni?
Svar: Vi pleier å gjøre det slik:

  • VG1 og VG2 har oppsatte tider per klasse for når de skal levere. VG3 og Voksenopplæringen har selv ansvar for å møte til oppsatte tidspunkt for drop-in
  • Strekkoden på alle lærebøker skannes av en bibliotekansatt og registreres som innlevert i biblioteksystemet. Her kontrolleres det hvem det enkelte eksemplaret er registrert som utlånt på. Merk at du (eller dine foresatte) er økonomisk ansvarlig for akkurat det eksemplaret du har lånt. Blir det forbyttet med en annen elevs eksemplar er du fortsatt ansvarlig for det eksemplaret som er registrert på deg
  • Elever som har utestående lån kan få en oversikt over disse ved å be om det ved innlevering
  • Elevene legger selv på plass alle bøker på anvist plass i biblioteklokalet

Spørsmål: Jeg har en bok eller kalkulator som mangler strekkode. Blir den fortsatt regnet som mitt eksemplar?
Svar: Strekkodene på bøkene og kalkulatorene er svært godt festet, men hvis du oppdater at dette er løst må du ta eksemplaret med på biblioteket for bedre feste. Bøker og kalkulatorer uten strekkode er vanskelige å identifisere, du må derfor regne med at det kan utløse erstatningsplikt. Vi kan ikke svare for om det faktisk er ditt eksemplar eller om du har fjernet strekkode på en annen elevs eksemplar.

Fra utlånsreglementet: "Det er ikke tillatt å fjerne strekkoden, notere, streke under tekst, bruke uthevingstusj eller lignende i bøkene."

Spørsmål: Jeg har levert en annens elev eksemplar av en bok eller kalkulator. Hva skjer da?
Svar: Uavhengig av hvem som leverer eksemplaret er det den eleven utlånet var registrert på som får boken sin levert inn. Skolen tar ikke ansvar for forbyttinger elever imellom. Ved erstatningskrav i disse tilfellene må elevene gjøre opp seg imellom.

Fra utlånsreglementet: "Hvert eksemplar har en unik strekkode, og eleven må levere tilbake det samme eksemplaret ved skoleårets slutt." "Ved innlevering er det eleven som lånte boka som får registrert innleveringen, ikke personen som leverer den." 

Spørsmål: Jeg ønsker å låne en bok over sommeren. Er det mulig?
Svar: I utgangspunktet er ikke det mulig, men i spesielle tilfeller kan det inngås en skriftlig avtale mellom den enkelte elev og bibliotekar. Uten en slik avtale er det ikke mulig å levere bøker etter innleveringsfristen.

Fra utlånsreglementet: "Alle bøkene skal leveres tilbake til utlånsansvarlig ved slutten av skoleåret. Lån over sommerferien må avtales spesielt med utlånsansvarlig ved skolen. Siste frist for å levere tilbake bøkene er skolens siste offisielle skoledag. Det er ikke mulig å returnere bøker etter fristen."

Spørsmål: Jeg er syk under innleveringen eller reiser bort før skoleåret er over. Kan jeg levere etter fristen?
Svar: Du er ansvarlig for at innleveringsfristen blir holdt for dine lån. Er du bortreist under innleveringsperioden må du få en annen til å levere for deg. Har du gode grunner for å være fraværende må du gi oss beskjed og gjøre en avtale med oss. Uten avtale er du erstatningspliktig.

Spørsmål: Hvorfor er dere så strenge på fristen? Dere trenger jo ikke bøkene før i august.
Svar: Vi har frister for når vi må bestille nye bøker for å ha alt klart til skolestart. Denne fristen er svært kort tid etter skoleslutt i juni.

Erstatningskrav

Spørsmål: Jeg har fått en faktura jeg vil klage på. Hvordan gjør jeg det?
Svar: Alle klager må leveres skriftlig, helst innen forfall på fakturaen. Bruk elektronisk skjema her: Klage på faktura.

Alle klager behandles av bibliotekar og en representant fra ledelsen. Mens klagen behandles settes fakturaen på vent. Får du medhold i klagen din vil fakturaen bli kreditert. Får du ikke medhold i klagen vil fakturaen aktiveres og purringer vil løpe. 

Vi behandler ikke muntlige klager.

Fra utlånsreglementet: "En eventuell klage på erstatningskrav må fremsettes skriftlig innen rimelig tid etter at erstatningskravet er mottatt".

Spørsmål: Jeg vil jo ikke ha boken jeg har fått regning for. Kan jeg slippe å betale om dere får boken tilbake?
Svar: Når en bok ikke blir levert (og vi ikke har inngått en avtale med deg) regner vi med at du har mistet boken eller ønsker å beholde den. Vi anser den da som tapt og må kjøpe inn et nytt eksemplar. Skolen har svært begrenset med lagringsplass og er derfor ikke interessert i å få boken i retur.

Spørsmål: Hvorfor må jeg betale full nypris for en bok som er brukt/slitt/skadet/ødelagt?
Svar: Bøker koster det samme å erstatte for skolen uansett hvor gammel og slitt den er. Bøker som er slitt/skadet/ødelagt må uansett leveres inn til biblioteket innen fristen, uansett hvilken tilstand den er i. Uten at vi får se boken kan vi heller ikke vurdere om du er erstatningspliktig eller ikke. Husk at dersom du har lånt en bok som er slitt/skedet/ødelagt må du komme innom biblioteket senest en uke fra du lånte den og vise frem boken. Vi stempler den med et eget stempel og noterer hva som er skadet.

Fra utlånsreglementet: "Eleven skal påse at bøkene er i tilfredsstillende stand. Dersom eleven oppdager skader på bøkene utover normal slitasje, skal dette meldes til utlånsansvarlig innen en uke etter utlån. Boka vil da få en påtegning slik at eleven slipper erstatningskrav ved innlevering."

Spørsmål: Hvis jeg ikke betaler fakturaen, hva skjer da?
Svar: Erstatningskrav som ikke betales går til inkasso. Det kan medføre problemer senere i livet med å få ta opp lån, skaffe kreditt og andre saker der betalingsanmerkninger har en innvirkning. I tilfeller der elever under 18 år ikke betaler erstatningskravet vil det til slutt bli rettet mot foresatte og gå til inkasso ved manglende innbetaling.

Fra utlånsreglementet: "Skolen vil sende krav om erstatning til eleven eller foresatte, med 30 dagers betalingsfrist. Dersom kravet ikke innfris, vil det bli sendt til inkasso." "Eleven er ansvarlig for lånte bøker. Det betyr at eleven, eller elevens foresatte, må regne med å erstatte bøker som skades eller tapes i utlånsperioden, eller som ikke leveres tilbake innen innleveringsfristen." Dette er hjemlet i lov om skadeserstatning 13. juni 1969 nr. 26 §§1-1 og 1-2.