Skolen åpner ytterligere fra og med onsdag 13. mai

Vi velger å åpne skolen for de fagene og klassene som har størst behov for fysisk oppmøte. For å få til det trenger lærerne å snakke sammen og gi ledelsen tilbakemelding om behov slik at vi kan lage en god plan. Frem til da foregår undervisningen digitalt. 

Myndighetene har sagt vi må opprettholde en avstand på minst en meter. For at lærere og elever skal kunne bevege seg i klasserommet har vi satt et maksantall på 15 elever for vanlige klasserom. Klassene vil følgelig få tildelt to rom. Dette setter begrensninger på antall elever vi kan ha på skolen til enhver tid, og vi trenger derfor tid til å planlegge oppstarten. Lærere trenger også tid til å klargjøre verksted, forberede undervisningen og få opplæring i smittevernsrutiner. Først onsdag 13. mai vil derfor de første elevene, utover yrkesfag vg2, møte på skolen. 

Senest tirsdag kveld vil elevene få beskjed om når de skal ha digital undervisning og når de skal møte fysisk på skolen den nærmeste uka. Det viktigste i første omgang er å sikre at hverdagen gradvis normaliseres og at vi får ivaretatt noe av det sosiale behovet ved å se hverandre igjen. Så skal vi sammen sørge for at vi følger de smittevernrådene som er blitt gitt av myndighetene.

Valg av modell

Vi har landet på en modell der det er det enkeltes fags behov som er styrende for hvem som kommer tilbake på skolen. Noen vil ha muntlige høringer, andre skal på ekskursjon og i enkelte fag fungerer det godt med digital undervisning. I noen fag kan det være stort behov for å møte elevene fysisk på skolen for å drive opplæring eller gjennomføre vurderinger. De ulike behovene danner utgangspunkt for hvilke elever og lærere som skal møte på skolen de ulike dagene. Det kan hende ikke alle ønskene lar seg gjennomføre på grunn av plassmangel på skolen. Det kan hende vi ser at flere elever/klasser ikke vil møte fysisk på skolen i det hele tatt eller det blir vanskelig for elever og lærere å gjennomføre en blanding av digital undervisning og fysisk oppmøte i løpet av en og samme dag. Det kan derfor hende skolen blir nødt til å endre modell til at ett og ett trinn møter på skolen av gangen. Endelig avgjørelse for de første dagene tas på tirsdag, og fredag foretar vi en ny vurdering.

Smittevern

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:

 

 1. Syke personer skal ikke være på skolen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Her er en liten video om rutiner for god håndvask.

Tiltak

 • Pauser og friminutt til andre tidspunkt enn vanlig
 • Friminutt og pauser tas best utendørs.
 • Nærmeste utgang og toalett benyttes
 • Døra til klasserommet bør stå åpen.
 • Minn hverandre på minimum 1 meter avstand
 • Alle pulter og stolrygger tørkes av når undervisningsøkten er over. En til to elever gis i oppgave å tørke av pulter, stolrygg m.m. etter endt undervisningsøkt.
 • Såpe og vann fungerer best, sprit er et godt alternativ når vi ikke har tilgang til dette.
 • Alle som kan sykle eller gå til skolen, gjør det. Elever med førerkort kan parkere på nedre og øvre parkeringsplass. Ansatte parkerer på håndballbanen. Det er ingen kontroll.
 • I og med at ikke alle elever vil være til stede på skolen hele dagen, håper vi å spre trykket på kollektivtrafikken utover dagen. Ruter sier at skolebussene går som normalt og at de vil ivareta tiltak som for øvrig kollektivtransport.
 • Elever med behov for spesialtransport, kan om nødvendig ta kontakt med kontoret.

 

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen?

Elever og ansatte med luftveissymptomer:

Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:

Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift som regulerer isolasjon er gitt av Helsedirektoratet.

Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift som regulerer karantene er gitt av Helsedirektoratet.

God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene skal redusere smitte via gjenstander og hender og redusere smitte ved hoste. Rene hender er det viktigste tiltaket mot slik indirekte smitte.

Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus.

Det er ikke nødvendig med spesielt smittevernutstyr, annet enn ikke-medisinske munnbind/ansiktsmasker til elever eller ansatte som blir syke og det ikke er mulig å holde to meters avstand.

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet. Elever og ansatte skal vaske hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder. Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær. Både elever og ansatte må få god opplæring i håndvask, og bør ikke bruke håndsmykker eller ringer. Råd om god håndhygiene kan forsterkes ved å gi påminnelser muntlig og ved å henge opp plakater med instruksjon for god håndvask.

Elever og ansatte skal vaske hender:

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer til skolen
 • Ved bytte av klasserom
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Etter man kommer inn fra uteaktivitet
 • Etter kontakt med dyr
 • Ved synlig skitne hender

Alternativer til håndvask:

 • Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved synlig skitne hender, da bør håndvask utføres.
 • Alkoholbasert desinfeksjon er egnet ved undervisning utendørs, etter at skitne hender først er rengjort med våtservietter.

Hostehygiene

Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for elever/ansatte. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.

Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.

Ungdom med kroniske sykdommer

Barn og unge har så langt ikke vist å ha risiko for alvorlig forløp av covid-19. Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid begrenset, og som et føre-var-prinsipp for å minske smitterisiko kan det derfor være enkelte ungdom som vil rådes til å unngå oppmøte på skolen.

Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn. Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole.

Barn og unge som har kroniske sykdommer/tilstander, men som kan møte på skolen som vanlig, gjelder blant annet:

 • Barn og unge med diabetes
 • Barn og unge med velkontrollert astma
 • Barn og unge med allergi
 • Barn og unge med epilepsi
 • Barn og unge med Downs syndrom
 • Barn og unge med hjertefeil uten hjertesvikt
 • Barn og unge med autoimmune sykdommer som bruker immundempende behandling og har stabil sykdom
 • Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom

Barn og unge som har kroniske sykdommer/tilstander, men hvor det individuelt kan vurderes om det er grunnlag for at barnet/ungdommen skal holdes hjemme og/eller få tilrettelagt undervisning fra skolen er listet nedenfor (1-8). Skolen og foresatte bør ha en dialog om det er mulig å tilrettelegge slik at disse elevene likevel kan møte på skolen, for eksempel at eleven kan være i en mindre gruppe (2-3 elever) eller kun tilstede på aktiviteter utendørs. I vurderingen av hvordan opplæringen og tilretteleggingen kan gjennomføres, skal det legges stor vekt på hensynet til elevens beste. For eksempel vil det være avgjørende at fordelene ved å motta tilrettelagt opplæring hjemme veier opp for ulempene disse ungdommene får ved å miste viktig sosial og faglig utvikling:

 

 1. Barn og unge som er organtransplanterte (første tid etter transplantasjon)
 2. Barn og unge som er benmargstransplanterte siste 12 måneder
 3. Barn og unge som er i aktiv kreftbehandling
 4. Barn og unge med alvorlig hjertesykdom
 5. Barn og unge med alvorlig lungesykdom og/eller har betydelig redusert lungekapasitet
 6. Barn og unge med diagnostisert alvorlig, medfødt sykdom i immunforsvaret i ustabil fase som gjør dem særlig utsatt for alvorlige luftveisinfeksjoner
 7. Barn og unge på immundempende medisin og aktiv kronisk sykdom
 8. Det kan gjelde enkelte andre barn med alvorlige diagnoser som ikke er nevnt her. I slike tilfeller må behov for tilrettelagt undervisning avklares med behandlende barnelege.

Hvilke diagnoser som inngår i gruppe 1-8 er nærmere spesifisert på nettsidene til Norsk barnelegeforening.

Listen er også formidlet til Norsk forening for allmennmedisin.

Som hovedregel er det ikke grunnlag for at søsken til disse barna/ungdommene skal holdes hjemme. Et viktig unntak er søsken som skal være benmargsdonor for husstandsmedlemmer (siste 28 dager før donasjon).

Elever som må være hjemme vil få tilbud om digital undervisning selv om resten av klassen har undervisning fysisk på skolen. Læreren din vil sørge for at du får opplegget digitalt og får mulighet for veiledning ved behov.

Vurderingsgrunnlag

Mange, både elever og lærere, har opplevd digital undervisning som krevende. Vi har fått tilbakemeldinger fra elever om at det har vært vanskelig å følge med i timene, spørre om hjelp og få veiledning over digitale flater. Lærere synes det er utfordrende når de ikke får respons og spørsmål fra elevene på samme måte som i et klasserom. Dette oppleves som stressende for en del og flere gruer seg for vurderingene som kommer. Flere har gått lei og gleder seg tilbake til skolen. Det blir viktig at vi tar hensyn til dette når vi skal gjenoppta en gradvis mer normal skolehverdag. Andre har meldt i fra at de har opplevd den digitale undervisningen som god, dratt fordel av digital undervisning og skulle gjerne fortsatt med skole hjemmefra. 

Føring av fravær – fortsatt registreres R (rettighetsfravær) på fraværende elever

Fra og med 13. mars og ut skoleåret registreres fravær med R - annen utdanning (uavhengig studiearbeid etter avtale, administrativt fravær, elevråd, etc). R står for rettighetsfravær. Det registreres tilstedeværelse på vanlig måte for øvrige elever (forblir grønne). På den måten vil både elev, faglærer, kontaktlærer, rådgiver og ledelse kunne ha oversikt over fraværet. Fraværskode R, kommer ikke med på vitnemålet eller kompetansebeviset.

Angående varsler, fraværsgrensa og IV

Dersom faglærer ikke har vurderingsgrunnlag på deg, kan du få et varsel og IV i standpunkt/halvårskarakter.

 

Elever som oversteg 10 % udokumentert fravær før 12. mars og har fått varsel innen denne datoen skal ikke ha standpunkt eller halvårskarakter til sommeren.

 

Mesteparten av innholdet er hentet fra smittevernveilederen til UDIR.