Mobbing og trakassering

Ett mobbeoffer er ett for mye. Alle elever på Lørenskog videregående skole skal trives og ha det bra på skolen. Alle skal føle trygghet i forholdet til sine medelever og til de voksne.

Vi har lært at kampanjer mot mobbing hjelper i liten grad. Det er det daglige arbeidet og oppfølgingen av den enkelte elev som gir resultater. Vi kan aldri garantere en ”mobbefri” skole, men alle kan varsle dersom de ser noe de selv ville definert som mobbing. Det er bedre å melde fra en gang for mye enn en gang for lite.

Skolen skal være ”ET TRYGT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE”.

Handlingsplan

Handlingsplanen skal være en hjelper i tilknytning til det å håndtere mobbing når det oppdages. Av den grunn er den konkret. Handlingsplanen er laget etter ny forskrift til opplæringsloven kapittel 9A.

Definisjon av mobbing

”En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.” ( Dan Olweus)

Definisjon diskriminering

«Diskriminering, å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønnreligion, tilhørighet til etniske gruppernasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne.» (kilde snl.no, datert 8.5.2018).

Rasisme

Rasisme kan forstås som at noen mennesker med en annen kultur påstås å være av mindre verdi enn andre. (kilde snl.no, datert 8.5.2018)

Mulige symptomer på mobbing:

 • Vondt i magen/hodepine før/etter skolegang.
 • Vil bare være inne og vegrer seg for å gå ut.
 • Kommer hjem med ødelagte klær eller bøker.
 • Skoleprestasjonene blir dårligere.
 • Går omveier for å unngå bestemte personer.
 • Prøver å skjule at noe skjer.
 • Høyt fravær.

Målsetting

 • Skolen har etablert tiltak som forebygger og forhindrer mobbing.
 • Mobbing avdekkes raskt.
 • Både mobbeoffer og mobber får god oppfølging.
 • Gjentakelser forhindres.
 • Det er godt samarbeid i mobbesaker, både innad på skolen (alt personale), med elevene, med foresatte og med eksterne samarbeidspartnere.

 

Handlingsplan og rutine for håndtering av mobbing og krenkelser

Rutine for håndtering av mobbing og krenkelser