Mobbing og trakassering

Ett mobbeoffer er ett for mye. Alle elever på Lørenskog videregående skole skal trives og ha det bra på skolen. Alle skal føle trygghet i forholdet til sine medelever og til de voksne.

Vi har lært at kampanjer mot mobbing hjelper i liten grad. Det er det daglige arbeidet og oppfølgingen av den enkelte elev som gir resultater. Vi kan aldri garantere en ”mobbefri” skole, men alle kan varsle dersom de ser noe de selv ville definert som mobbing. Det er bedre å melde fra en gang for mye enn en gang for lite.

Skolen skal være ”ET TRYGT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE”.

Handlingsplan

Handlingsplanen skal være en hjelper i tilknytning til det å håndtere mobbing når det oppdages. Av den grunn er den konkret. Handlingsplanen er laget etter ny forskrift til opplæringsloven kapittel 9A.

Definisjon av mobbing

”En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.” ( Dan Olweus)

Mulige symptomer på mobbing:

 • Vondt i magen/hodepine før/etter skolegang.
 • Vil bare være inne og vegrer seg for å gå ut.
 • Kommer hjem med ødelagte klær eller bøker.
 • Skoleprestasjonene blir dårligere.
 • Går omveier for å unngå bestemte personer.
 • Prøver å skjule at noe skjer.
 • Høyt fravær.

Målsetting

 • Skolen har etablert tiltak som forebygger og forhindrer mobbing.
 • Mobbing avdekkes raskt.
 • Både mobbeoffer og mobber får god oppfølging.
 • Gjentakelser forhindres.
 • Det er godt samarbeid i mobbesaker, både innad på skolen (alt personale), med elevene, med foresatte og med eksterne samarbeidspartnere.

 

Handlingsplan og rutine for håndtering av mobbing og krenkelser

1)

Skolen har plikt til å informere foresatte og elever om deres rettigheter etter opplæringsloven kapittel 9 A, og om skolenes aktivitetsplikt og muligheten til å melde saken til fylkesmannen, jf. oppll. § 9 A-9. Elevene og foresatte skal få nok informasjon til å kunne vurdere om elevens rettigheter er oppfylt og hvordan de kan gå fram for å sikre at elevenes rettigheter oppfylles.

 • Rektor sender ut informasjon til foresatte på e-post en gang per år. 
 • Rektor informerer foresatte på informasjonsmøter. 
 • Elever informeres av kontaktlærer ved skolestart, legges inn som rutine i oppstartsdokumenter.

 2)

«Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.» (Opplæringslova § 9 A-4)

3)

Tiltak for å sikre alle elever et godt skolemiljø:

 • VIP-makkerskap (sikre at alle har medelever å forholde seg til).
 • Oppfølging av elevundersøkelsen (undersøke der elever gir uttrykk for mistrivsel/mobbing).
 • Elevsamtaler – med fokus på psyko-sosial trivsel.
 • Informasjon på hjemmesiden om skolemiljøtiltak.
 • SMU og elevråd – lager aktiviteter for elevene.
 • Miljøarbeider – følger opp elever som føler seg utenfor i fellesarealer.
 • Besøk i klasserommene – både av hjelpetjenester og ledelse.

4)

Den som mottar bekymring eller oppdager noe bekymringsverdig kontakter rektor. Dette gjelder også saker utenfor skolen men som påvirker skolehverdagen, f.eks. nettmobbing og russeaktiviteter. Dette gjelder også resultater av elevundersøkelsen som gås gjennom av rektor, eller den rektor gir myndighet, kaller inn til møte.

 • Dersom det er lærer som trakasser elever kontakter rektor regionsdirektør.
 • Dersom det er en i ledelsen som trakasserer elever/ansatte kontakter varsleren regionsdirektøren direkte.

5) 

Rektor eller den rektor gir myndighet kaller inn til møte. Alt dokumenteres.

 • Aktuelle personer kan være kontaktlærere, faglærere, miljøarbeider, rådgiver og helsesøster
 • Runde rundt bordet for å danne et best mulig bilde av situasjonen. Møteinnkaller oppsummerer.
 • Behov for ytterligere undersøkelser vurderes, se boka «slik stopper vi mobbing» for metoder.

 6) 

Eventuelt nytt møte der resultatene fra undersøkelsene gås gjennom og tiltak bestemmes. Se boka «slik stopper vi mobbing» for metoder.

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå (Opplæringslova § 9A-4):

 • kva problem tiltaka skal løyse
 • kva tiltak skolen har planlagt
 • når tiltaka skal gjennomførast
 • kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka
 • når tiltaka skal evaluerast  

 

Med bekymringsverdig handling menes, se også rundskriv om skolemiljø Udir-3-2017: 

Skolene skal ha nulltoleranse mot krenkelser, jf. oppll. § 9 A-3. Eksemplene som nevnes i loven er mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men skolene skal ha nulltoleranse også for mindre alvorlige krenkelser. Verken direkte handlinger som for eksempel hatytringer, eller mer indirekte krenkelser, som utestenging, isolering og baksnakking skal tolereres. Hva som er en krenkelse skal tolkes vidt, men ikke slik at alle kritiske utsagn eller uenigheter er krenkelser. Skolens oppgave er også å lære elever å tenke kritisk og å respektere andres meninger og overbevisninger, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 14.

 

Odin Tellesbø

Rektor