Mobbing og trakassering

Ett mobbeoffer er ett for mye. Alle elever på Lørenskog videregående skole skal trives og ha det bra på skolen. Ingen skal være utrygg i forhold til sine medelever og/eller i forhold til de voksne.

Vi har lært at kampanjer mot mobbing i liten grad hjelper. Det er det daglige arbeidet og oppfølgingen av den enkelte elev som gir resultater. Vi kan aldri garantere at skolen er ”mobbefri”, men all kan varsle dersom de ser noe de selv ville definert som mobbing. Det er bedre å melde fra en gang for mye enn en gang for lite.

Skolen skal være ”ET TRYGT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE”.

Tiltaksplan

Tiltaksplanen skal være en hjelper i tilknytning til det å håndtere mobbing når det oppdages. Av den grunn er den kortfattet – men konkret.

Definisjon av mobbing

”En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.” ( Dan Olweus)

Mulige symptomer på mobbing:

 • Vondt i magen/hodepine før/etter skolegang
 • Vil bare være inne og vegrer seg for å gå ut
 • Kommer hjem med ødelagte klær eller bøker
 • Skoleprestasjonene blir dårligere
 • Går omveier for å unngå bestemte personer
 • Prøver å skjule at noe skjer
 • Høyt fravær

Målsetting

 • Skolen har etablert tiltak som forebygger og forhindrer mobbing.
 • Mobbing avdekkes raskt
 • Både mobbeoffer og mobber får god oppfølging
 • Gjentakelser forhindres
 • Det er godt samarbeid i mobbesaker, både innad på skolen (alt personale), med elevene, med foresatte og med eksterne samarbeidspartnere

Tiltak

I arbeidet med å få en mobbefri skole har Lørenskog vgs følgende tiltak :

 • Alle elever har rett på en utviklingssamtale per halvår der bla trivsel er et sentralt tema
 • VIP-prosjektet på Vg1 skal sette søkelyset mot psykisk helse i hverdagen
 • VIP-makkerskap implementeres i alle Vg1-klasser
 • Trusler i tilknytning til trakassering og fysisk vold tas på alvor
 • Mobbing via mobiltelefon og Internett tas alvorlig
 • Alle viser forståelser for hverandre uavhengig av kulturell bakgrunn, hudfarge, seksuell legning med mer.
 • Stor vekt på å få klasseteamene til å fungere optimalt
 • Kontakt med hjemmet. Sette temaet opp på informasjonsmøter for foresatte
 • Oppfordre foresatte å melde fra til skolen dersom barnet opplever mobbing på vei til skolen eller i skoletiden
 • Godt tverrfaglig arbeid generelt på skolen
 • Aktivt elevråd
 • Aktivt skolemiljøutvalg
 • Tett oppfølging av elever gjennom IKO og i TTO

Prosedyrer dersom mobbing, trakassering med mer avdekkes

Dersom en voksenperson eller en elev oppdager at noen blir mobbet er det viktig at saken følges opp.

 1. Elever som blir mobbet eller registrer mobbing melder fra til sin kontaktlærer, rådgiver eller helsesøster. Melding kan sendes på It's learning. Helsesøster kan også nås på mobiltelefon.
 2. Kontaktlærer tar en samtale med mobbeofferet dersom han/hun vil snakke med en voksenperson. Dersom det er til beste for eleven kan han/hun, etter samtalen, permitteres resten av dagen.
 3. Kontaktlærer rådfører seg med rådgiver, miljøarbeider eller helsesøster (heretter definert som støtteapparatet) i tilknytning til videre saksgang
 4. Støtteapparatet avtaler seg imellom hvem som innhenter nødvendig informasjon i saken.
 5. Ledelsen følger opp saken slik:

   

  1. Avdelingsleder kaller inn til møte med mobbeoffer (dersom vedkommende vil), mobberen, kontaktlærer og rektor der en forsøker å få avdekket de faktiske forhold.
  2. Ved grove tilfeller oppfordres mobbeofferet å gå til politianmeldelse.
  3. Det presiseres at alle skal bidra til et godt læringsmiljø og at mobbing ikke aksepteres, i henhold til ordensreglementets § 4. Rektor følger opp med tanke på eventuell bortvisning for inntil 5 – fem - dager.
  4. Mobber følges deretter opp av rektor som koordinerer og lager avtale med mobberen og foretar eventuelle refsingstiltak. Prosedyrer i henhold til Forvaltningslovens bestemmelser.
  5. Ledelsen følger opp eventuelle mobbesaker i ukentlige møter i TTO.
  6. Mobbeoffer og eventuelle foresatte kontaktes der det orienteres om hva som er gjort samt videre saksgang

 

Atle Solberg Berland
Rektor