Frykter du å bli utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse, eller er du bekymret for andre som risikerer dette? Les mer:

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennomfører nå kampanjen "dittegetvalg" rettet mot minoritetsungdom på sosiale medier.

https://www.imdi.no/dittegetvalg

Definisjoner:

 • Negativ sosial kontroll forstås som ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den er systematisk og kan bryte med den enkeltes rettigheter i henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov.
 • Tvangsekteskap er en form for vold i nære relasjoner, der en eller begge ektefellene ikke har mulighet til å velge å forbli ugift uten å bli utsatt for represalier.
 • Kjønnslemlestelse er et inngrep i kvinnens kjønnsorgan som skader organet eller påfører det varige forandringer.

Aktuelle telefonnumre og kontaktinformasjon

 • Politi: 02800 eller nødnummer 112
 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
 • Barnevern: http://barnevernvakten.no/kommune
 • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 47 80 90 50
 • Røde Kors-telefonen for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 815 55 201

Minoritetsrådgiver

Elever i Akershus kan kontakte minoritetsrådgiver som holder til på Veiledningssenteret i Lillestrøm.

http://www.veiledningssentrene-akershus.no/Sentrene/Romerike/Minoritetsradgiver/

Andre nyttige nettsteder

 • Når barn og unge fryktes etterlatt i utlandet kan en av spesialutsendingene (integreringsrådgiverne) ved følgende utenriksstasjoner kontaktes:
 • Amman – dekker stasjonene i Midtøsten og Nord-Afrika, inkludert Iran.
 • Ankara – dekker stasjonene i Europa og Russland (Tsjetsjenia).
 • Islamabad – dekker stasjonene fra Afghanistan og videre østover i Asia.
 • Nairobi – dekker landene i Afrika sør for Sahara.
 • Kontaktinfo til de ulike ambassadene: https://www.norway.no
 • Utenriksdepartementets operative senter (UDops): +47 23 95 00 00
 • Krisesenter: http://www.psynett.no/liste-over-krisesentre-i-norge