Pedagogisk profil

Trygt læringsmiljø

I et samfunn der møter mellom mennesker hele tiden foregår, er det viktig at elevene også er sosialt rustet. Dette er noe vi tar på alvor og vi mener at et trygt og godt læringsmiljø er avgjørende for at elevene skal utvikle seg faglig, sosialt og kreativt. Vi jobber aktivt med å ha en aksepterende kultur på skolen, der elevene respekterer hverandre og er åpne for at man er forskjellige. Gode relasjoner og samarbeid er en nøkkel til et trygt læringsmiljø og her spiller hele skolen som organisasjon inn.

Middel:

 • Elevene blir ansvarliggjort overfor hverandre blant annet gjennom VIP-makkerskap, men også for barn og unge i andre land
 • Elevrådet jobber for å skape et sosialt felleskap, samt en god dialog mellom elever, lærere og ledelse
 • Våre fag- og kontaktlærere setter tydelige grenser, håndhever regler og finner en god balanse mellom å trygge elevene og å stille krav til dem
 • Skolens ledelse, lærere og hjelpetjenester veileder og støtter elevene i deres skolehverdag, og reagerer raskt ved behov

Realisering av elevens potensial

Bak gode resultater ligger hardt arbeid; og vi mener det er viktig at elevene forstår denne sammenhengen. Derfor er vi opptatt av selve læringsprosessen; veien frem mot målet. Vi ønsker at elevene skal forstå sine tankeprosesser når de lærer. Vi ønsker å skape en skolekultur der alle er aktive deltakere i både egen og hverandres læringsprosess, og der det er rom for å prøve og feile.

Middel:

 • Vi vektlegger elevenes evne til å bearbeide tilbakemeldinger konstruktivt og deres kompetanse i å vurdere seg selv og hverandre
 • Elevene får god faglig og pedagogisk underveisvurdering fra kompetente lærere ut ifra Utdanningsdirektoratets fire prinsipper for god underveisvurdering
 • Lærerne utforsker egen praksis og søker å videreutvikle den for å tilpasse undervisningen og underveisvurderingen, blant annet gjennom læringsaksjoner og i samarbeid med kolleger
 • Lederne støtter opp under lærernes arbeid ved å skape et trygt utforskningsklima for lærerne, preget av takhøyde og åpenhet

Kritisk tenkning

Fra opplysningstiden av har kritisk tenkning gitt oss forutsetningene for fremveksten av det moderne samfunnet. Også i vår digitale tidsalder er kritisk tenkning avgjørende for å finne, vurdere og bruke informasjon. Slik bidrar skolen til å utvikle verktøy som elevene trenger for å bli ansvarsbevisste deltakere i samfunnet. På Lørenskog videregående skole vektlegger vi derfor denne evnen til å tenke kritisk.

Middel:

 • Elevenes egenvurdering og deres vurdering av hverandre fremmer kritisk refleksjon og praksis
 • Elevenes informasjonskompetanse økes ved å søke etter, vurdere og bruke kilder kritisk slik at de for eksempel lærer seg skillet mellom plagiat og sitat
 • Skolen har utarbeidet en lokal fagovergripende læreplan som beskriver hva som vektlegges i utviklingen av elevenes evne til å tenke kritisk
 • Vi vektlegger åpne dialoger og samtaler mellom elev og lærer som bidrar til å utvikle kritiske holdninger